Jdi na obsah Jdi na menu


Zápis do MŠ 8. -16.5.2023

16. 5. 2023

Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se v souladu s §34 odst. 2, školského zákona koná od 8. do 16. května 2023 a bude složen ze dvou kroků:

Zákonným zástupcům bude oznámeno přidělené registrační číslo zapisovaného dítěte na uvedený kontakt ihned po podání elektronické přihlášky.

Evidenční list vyplní a odevzdají zákonní zástupci v mateřské škole dle pokynů pedagoga v MŠ.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání je podle §34 odst. 1, školského zákona povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, stanoveným v §34a odst. 5, je podle §34a odst. 6, školského zákona povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Dokumentace potřebná k zápisu:

 • písemná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - tiskopis si můžete stáhnout a vytisknout nebo vyzvednout v MŠ

 • Další povinná dokumentace:
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tento doklad nebude vyžadován u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

  • Nestačí kopie očkovacího průkazu! (pedagog není lékař, není tedy kompetentní posoudit, zda očkovací průkaz obsahuje stanovená očkování)

Rozhodnutí

Rozhodování o přijetí či nepřijetí se řídí správním řádem. O přijetí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, zpravidla nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení.

 • V případě rozhodnutí o přijetí dítěte bude tato skutečnost oznámena dle §183 odst. 2, Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, na nástěnce ZŠ a na internetových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 • Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro školní rok 2023/2024

O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodováno na základě vyplněných údajů v písemné žádosti o přijetí a podle stanovených kritérií. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů ve stanovených kritériích. Přednostně budou přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle §34 odst. 1, školského zákona. V případě nepřijetí dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové školy s právem přednostního přijetí se postupuje podle § 179 odst. 2, písm. b) školského zákona.

Pořadí přijímaných dětí bude stanoveno podle těchto kritérií:

KRITÉRIA

Bodové ohodnocení

1.

Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy obce Dolní Třebonín podle § 179 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění:

2

 

a)

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle §34 odst. 1, školského zákona

4

b)

děti, pro které platí přednostní přijetí podle § 34 odst. 3, školského zákona

3

c)

děti, které v průběhu školního roku dovrší 3 let věku

1

d)

děti, které mají v předškolním zařízení sourozence

1

2.

Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy:

1

 

a)

děti, které mají v předškolním zařízení sourozence

1

 

Poznámky:

 • U žádostí podaných ve stanoveném termínu pro zápis se k časovému pořadí podání žádostí o přijetí při rozhodování nepřihlíží. O žádostech podaných mimo stanovený termín se bude rozhodovat podle §34 odstavce 7, Školského zákona.

 • V jednotlivých kritériích se děti se stejným bodovým ohodnocením řadí podle data narození od nejstarších. V případě, že bude mít shodný počet bodů více dětí, než je možné přijmout, rozhodne o jejich přijetí datum narození (starší mají přednost).

 • V kritériu č. 1 c) budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity a s ohledem na ustanovení §2, vyhlášky č. 14/2005 Sb. Těmto dětem bude stanoven den nástupu zpravidla tak, aby svou docházku zahájily nejdříve po dovršení 2 let a 9 měsíců a musí být schopny se účastnit předškolního vzdělávání podle ŠVP PV a zároveň musí ovládat základní sebeobsluhu. Termín nástupu stanoví ředitel školy v rozhodnutí.

 • Kritéria č. 1 d) a 2 a) se vztahují na sourozence vlastní (plnorodé a polorodé) i nevlastní.

 • Kritéria č. 1 d) a 2a) se zohledňují pouze v případě, že sourozenec není pro příští školní rok přijat k základnímu vzdělávání

 

V Dolním Třeboníně

dne: 14. 3. 2023

Mgr. Jan Švec, ředitel školy