Jdi na obsah Jdi na menu


Zápis do 1. ročníku ZŠ 7. - 30.4.2020

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

Zápis všech dětí do 1. ročníku proběhne v období od 7. do 30. dubna 2020 bez osobní účasti dětí i rodičů a bude složen ze dvou kroků:

Zákonným zástupcům bude oznámeno přidělené registrační číslo zapisovaného dítěte na uvedený kontakt po podání žádosti, před vydáním rozhodnutí.

 

Dokumentace potřebná k zápisu:

 • písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - si můžete vytisknout, nebo využít tiskopis, který bude zaslán poštou všem dětem ze spádového obvodu Obce Dolní Třebonín, ostatní zájemci mohou o zaslání požádat telefonicky nebo emailem

 • Další dokumentaci pro kontrolu údajů, budeme řešit dle aktuální situace v rámci správního řízení:

  • rodný list zapisovaného dítěte

  • platný občanský průkaz zákonného zástupce

  • u pěstounů a osob dle § 955 občanského zákoníku, doložení souhlasu s žádostí o přijetí alespoň jednoho ze zákonných zástupců

  • u poručníků doložení poručnictví, případně rozhodnutí soudu

  • rozhodnutí soudu pro případ uvedený v § 877 občanského zákoníku

 

Pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

 • písemnou žádost o odklad povinné školní docházky - můžete vytisknout, nebo využít tiskopis, který bude zaslán poštou všem dětem ze spádového obvodu Obce Dolní Třebonín, ostatní zájemci mohou o zaslání požádat telefonicky nebo emailem

 • Další potřebná dokumentace pro povolení odkladu:

  • písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

  • písemné doporučení školského poradenského zařízení

 

Formální a neformální část zápisu

Zápis se bude letos skládat pouze z formální části, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Při formální části proběhne podání písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ jedním z výše uvedených způsobů.

 

Rozhodnutí

Rozhodování o přijetí, nepřijetí či povolení odkladu se řídí správním řádem. O přijetí do 1. ročníku naší základní školy bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení, pokud nedojde k přerušení tohoto řízení.

 • V případě rozhodnutí o přijetí dítěte bude tato skutečnost oznámena dle §183 odst. 2) Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, na nástěnce ZŠ a na internetových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 • Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte, stejně jako rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

​ 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ platná pro školní rok 2020/2021

Podle § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji s ohledem na zajištění vhodných podmínek provozu a výchovně vzdělávací práce naší malotřídní školy počet žáků přijímaných do prvního ročníku na 17.

O přijímání žáků do základní školy bude rozhodováno na základě vyplněných údajů v písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku základní školy a podle stanovených kritérií pro přijetí s ohledem na aktuální kapacitu jednotlivých tříd a nepřekročitelné počty žáků stanovené školským rejstříkem a v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona. V případě nepřijetí dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové školy se postupuje podle § 178 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tvorbě kritérií bylo přihlédnuto k Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce čj.: MSMT-27988/2016 a k Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce Sp. zn. 14/2017/DIS/VB.

Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno podle těchto kritérií:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy obce Dolní Třebonín dle § 178 odst. 2 písm a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. (Dolní Svince, Prostřední Svince, Horní Svince, Záluží, Štěkře, Čertyně, Horní Třebonín, Dolní Třebonín).

 1. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí této základní školy.

 1. Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

Poznámky:

 • K časovému pořadí u zápisu se při rozhodování nepřihlíží.

 • V případě, že v jednom z kritérií bude překročen stanovený počet přijímaných žáků, rozhodne o přijetí los. Losovat se bude ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losována budou registrační čísla přidělená žadatelům při zápisu.

 • Žáci, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni se znovu dostavit k zápisu, podat žádost o přijetí do 1. ročníku a platí pro ně stejná kritéria, jako pro ostatní žadatele. Pouze v případě, že bude překročen stanovený počet přijímaných žáků v kritériu č. 1, budou tyto odkladové děti přijaty přednostně a nebude u nich provedeno losování.

 • Kritérium č. 2 se vztahuje na sourozence vlastní (plnorodé a polorodé) i nevlastní.

V Dolním Třeboníně                           dne: 26. 2. 2020                                          Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Aktualizováno dne: 24. 3. 2020