Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky k provozu ZŠ a MŠ od 10.5.2021

10. 5. 2021

Od pondělí 10.5.2021 je podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost dětí a žáků a vztahuje se na:

 • všechny děti naší MŠ v běžném režimu bez povinnosti testování. 
 • všechny žáky naší ZŠ (1. - 5. ročník), osobní přítomnost je podmíněna jejich testováním 1x týdně

Dítěti MŠ nebo žákovi ZŠ, kteří vykazují 1 nebo více níže uvedených příznaků, nebude umožněno prezenční vzdělávání ani účast na testování:

 • zvýšená teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma
 • ucpaný nos
 • bolest hlavy

V případě, že se u žáka projeví tyto příznaky v průběhu vzdělávání, musí opustit budovu školy podle stanovených pravidel.

 

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ ZŠ

Žák nebude k účasti na testování nucen, ani za neúčast sankcionován. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) - přineste podepsané s sebou.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Povinné distanční vzdělávání se neposkytuje.

Testování bude probíhat vždy v pondělí nebo první den osobní přítomnosti žáka v daném týdnu.

 • V ZŠ přicházejí žáci v ranních hodinách do budovy školy takto:
  • ​7:20 - 7:30 ... 2. a 3. ročník
  • 7:30 - 7:40 ... 1., 4. a 5. ročník
 • Testování probíhá následně takto:
  • 7:30 - ​JÍDELNA ... 2. a 3. ročník
  • 7:40 - JÍDELNA ... 1. ročník
  • 7:40 - III. TŘÍDA ... 4. ročník
  • 7:40 - HERNA ... 5. ročník
 • V případě pozitivního testu odchází žák domů sám (je třeba mít písemný souhlas zákonného zástupce s sebou) nebo vyčká na příchod zákonného zástupce. 

Testování se neprovádí u osob,

 • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19,
 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením lékaře, lékařskou správou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo 14 dní.

Informační videa - shlédněte s dětmi

  

TESTOVÁNÍ PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI NA SŠ

Uchazeči 5. ročníku o střední vzdělávání mají povinnost testování. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Děti MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek na zakrytí úst a nosu. Děti MŠ při pohybu mimo areál MŠ dodržují odstup od jiných osob.

Žáci ZŠ jsou povinni nosit chirurgickou roušku.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni nosit respirátor.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání je organizováno v souladu s platnými školními vzdělávacími programy, režimem dne a školním řádem.

Vzdělávání probíhá podle rozvrhu hodin platného od 3.5.2021 - došlo k mírným úpravám u II. třídy.

 

Pohyb dětí a žáků před vstupem do školy, opuštění školy:

 • Před školou musí dětí, žáci (zákonní zástupci) dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a za dodržování rozestupů vstupují do budovy školy.

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Děti, žáci (zákonní zástupci) odcházejí ze školy samostatně, dodržují rozestupy a nezdržují se zbytečně v šatně ani ve školním areálu.

 

Vstup do budovy školy MŠ a ZŠ

 • Vstup do budovy mateřské školy je umožněn pouze dětem v doprovodu 1 zákonného zástupce (pověřené osoby) a žákům ZŠ samostatně bez doprovázející osoby.
 • Děti (zákonní zástupci) a žáci dopoledne používají domácí telefon s dálkovým otevíráním dveří a vstupují do MŠ v době od 6:30 do 8:00 hodin a do ZŠ takto:

  • 7:20 - 7:30 ... 2. a 3. ročník
  • 7:30 - 7:40 ... 1., 4. a 5. ročník
 • Ostatní osoby mohou do školy vstupovat pouze v nutných případech, po předchozí domluvě (hotovostní platby, konzultace apod.)

 

V budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách roušky po celou dobu, mohou je sundat pouze na nezbytně nutnou dobu při konzumaci potravin, při dodržení stanovených rozestupů.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky nebo uzavíratelnou krabičku.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány stanovené odstupy.
 • Při zachování homogenity třídy může být vzdělávací činnost realizována ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Během dne bude dle situace zařazován pobyt na čerstvém vzduchu.

 

Ve třídě a mimo třídu

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Je zakázán zpěv

  • Jsou zakázány sportovní činnosti ve vnitřních prostorách ZŠ

  • Jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech (venku) v rámci provozu školy. Žáci si 10.5.2021 přinesou oblečení a obuv na tělesnou výchovu a pobyt venku. Sportovní úbor uloží v šatnách u tělocvičny.

  • Zákonný zástupce zajistí, že dítě či žák nebude do školy vnášet předměty, které nesouvisí se vzděláváním.

  • Při sejmutí roušky (svačina) si každý žák ukládá roušku do sáčku nebo uzavíratelné krabičky.

 

Školní družina

 • Ranní ŠD není poskytována do odvolání.
 • Odpolední družina bude v rámci homogenních skupin řešena takto:
  • 1. ročník: od konce vyučování do 13:30 v I. třídě (K. Hospodářská)

  • 2. a 3. ročník: od konce vyučování do 16:00 v ŠD (D. Nepivodová)

   • Vzhledem k aktuální situaci zvažte nutnost a délku pobytu v ŠD

 

Přípravný kurz na zkoušky Cambridge English

 • Výuka žáků jazykové školy s právem státní zkoušky probíhá do odvolání distančně přes aplikaci Zoom. S případnými dotazy se obracejte na jazykovou školu. Zde se nic nemění.

 

Provoz školských poradenských zařízení

 • Individuální práce s klientem v ŠPZ je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Ve školní jídelně se stravují pouze děti a žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti. Ostatní děti, žáci a zaměstnanci mohou odebrat dotovanou stravu výdejním okýnkem v době stanovené vedoucí ŠJ.
 • Vyzvedávat obědy nemohou děti a žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstoupit nemocná osoba.
 • Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si každé dítě a každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Roušku odkládají žáci a zaměstnanci pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • Při stravování jsou zajištěny stanovené rozestupy mezi stoly.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Školní stravování probíhá ve školní jídelně MŠ buď časově odděleně a nebo za využití prostoru učebny. Ve školní jídelně ZŠ se střídají skupiny v časových odstupech s přihlédnutím k rozvrhu hodin tak, aby bylo možné mezi skupinami žáků provádět dezinfekci a zpravidla takto:
Po:  11:25     1. r. 12:00     2. a 3. r. 12:20     4. a 5. r.    
Út:  11:15     2. a 3. r. 12:00     1. r. 12:20     4. r. 13:15     5. r.
St – Čt:  11:25     1. r. 12:00     2. r. 12:20     3. r. 12:35     4. a 5. r.
Pá:  11:25     1. r. 12:00     2. a 3. r. 12:20     4. a 5. r.    

 

                    .... 3. ročník v Út po obědě pokračuje 5. vyučovací hodinou a končí ve 12:20.

                    .... Časy se v různé dny mohou měnit dle aktuální situace.

 

 

Zveřejněné informace budeme upřesňovat s ohledem na vývoj situace.

 

Zveřejněno dne 7.5.2021.