Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky k provozu MŠ a ZŠ od 15.6.2021

15. 6. 2021

Změny označeny červeně. Zveřejněné informace budeme aktualizovat s ohledem na vývoj situace.

Od úterý 15.6.2021 je provoz součástí organizován podle aktuálních Inforamcí pro školy takto:

 • všechny děti naší MŠ v běžném režimu bez povinnosti testování. 
 • všechny žáky naší ZŠ (1. - 5. ročník), osobní přítomnost je podmíněna jejich testováním 1x týdně, testování bude probíhat i nadále neinvazivními antigenními testy.

Dítěti MŠ nebo žákovi ZŠ, kteří vykazují 1 nebo více níže uvedených příznaků, nebude umožněno prezenční vzdělávání ani účast na testování:

 • zvýšená teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma
 • ucpaný nos
 • bolest hlavy

V případě, že se u žáka projeví tyto příznaky v průběhu vzdělávání, musí opustit budovu školy podle stanovených pravidel.

 

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ ZŠ

Žák nebude k účasti na testování nucen, ani za neúčast sankcionován. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) - přineste podepsané s sebou.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Povinné distanční vzdělávání se neposkytuje.

Testování bude probíhat vždy v pondělí nebo první den osobní přítomnosti žáka v daném týdnu.

 • V ZŠ přicházejí všichni žáci v ranních hodinách do budovy školy v těchto časech:
  • ​7:20 - 7:30 ... po převléknutí v šatně bez prodlení odchází do svých tříd.
 • Testování probíhá stále ve stejných časech a prostorech takto:
  • 7:30 - ​JÍDELNA ... 2. a 3. ročník
  • 7:40 - JÍDELNA ... 1. ročník
  • 7:40 - III. TŘÍDA ... 4. a 5. ročník
 • V případě pozitivního testu odchází žák domů sám (je třeba mít písemný souhlas zákonného zástupce s sebou) nebo vyčká na příchod zákonného zástupce. 

Testování se neprovádí u osob,

 • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19,
 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením lékaře, lékařskou správou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
 • které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží že: 
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
   a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Informační videa - shlédněte s dětmi

  

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Děti MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek na zakrytí úst a nosu. Děti MŠ při pohybu mimo areál MŠ dodržují odstup od jiných osob. Je povolen zpěv v MŠ.

Žáci ZŠ nejsou povinni nosit ochranu dýchacích cest při výuce, pokud jsou usazeni. Při ostatních aktivitách zůstává stejný režim, jako doposud.

Pedagogové nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole zůstává stejný režim jako doposud.

Zaměstnanci školy nemusí během výkonu práce nosit ochranu dýchacích cest, pokud práci vykonávají na jednom místě a pouze se svými spolupracovníky.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání je organizováno v souladu s platnými školními vzdělávacími programy, režimem dne a školním řádem.

Vzdělávání probíhá podle rozvrhu hodin platného od 3.5.2021 

 

Pohyb dětí a žáků před vstupem do školy, opuštění školy:

 • Před školou musí dětí, žáci (zákonní zástupci) dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud nedodržují odstup od ostatních 2 metry.
 • Děti, žáci (zákonní zástupci) odcházejí ze školy samostatně, dodržují rozestupy a nezdržují se zbytečně v šatně ani ve školním areálu. 
 • Všechny osoby za sebou při odchodu z MŠ a ZŠ ihned zavírají dveře, nevpouštějí žádné další osoby!!!

 

Vstup do budovy školy MŠ a ZŠ

 • Všechny osoby za sebou při vstupu do MŠ a ZŠ ihned zavírají dveře, nevpouštějí další osoby!!!
 • Vstup do budovy mateřské školy je umožněn pouze dětem v doprovodu 1 zákonného zástupce (pověřené osoby) a žákům ZŠ samostatně bez doprovázející osoby s předepsanou ochranou úst a nosu.
 • Děti (zákonní zástupci) a žáci dopoledne používají domácí telefon s dálkovým otevíráním dveří a vstupují do MŠ v době od 6:30 do 8:00 hodin a do ZŠ takto:
  • 7:20 - 7:30 ... žáci všech ročníků
 • Ostatní osoby mohou do školy vstupovat pouze v důvodných případech, po předchozí domluvě (hotovostní platby, konzultace apod.) Ředitel školy je oprávněn omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.

 

V budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách roušky po celou dobu, mohou je sundat pouze při výuce, pokud jsou usazeni a na nezbytně nutnou dobu při konzumaci potravin, při dodržení stanovených rozestupů.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky nebo uzavíratelnou krabičku.
 • Vzdělávací činnost může být realizována ve venkovních prostorách i mimo areál školy a při dodržení odstupu od ostatních 2 metry není povinnost nosit ochranu úst a nosu.

 

Ve třídě a mimo třídu

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Je zakázán zpěv v ZŠ
  • Jsou povoleny sportovní činnosti ve vnitřních prostorách ZŠ bez prostorových omezení, maximálně 30 osob ve skupině. Je povolena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest při Tv. Povoluje se přítomnost dětí v šatnách.
  • Jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech (venku) v rámci provozu školy. Žáci si přinesou oblečení a obuv na tělesnou výchovu a pobyt venku. Sportovní úbor uloží v šatnách u tělocvičny.
  • Zákonný zástupce zajistí, že dítě či žák nebude do školy vnášet předměty, které nesouvisí se vzděláváním.
  • Při sejmutí roušky (svačina) si každý žák ukládá roušku do sáčku nebo uzavíratelné krabičky.

 

Školní družina

 • Ranní ŠD nebude v době od 31.5. do 31.8.2021 v provozu pro nulový zájem.
 • Odpolední družina je organizována v plném rozsahu pro všechny přijaté účastníky.

 

Školní výlety a vícedenní pobytové akce

 • Školní výlety jsou povoleny, nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení a nošení roušek.
 • Vícedenní pobytové akce (ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) jsou povoleny a řídí se aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
 • Ochrana dýchacích cest není nutná při pobytu ve škole v přírodě mimo prostory, kde dochází ke styku s jinými osobami.
 • Ochrana dýchacích cest není nutná u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.

 

Přípravný kurz na zkoušky Cambridge English

 • Výuka žáků jazykové školy s právem státní zkoušky probíhá dle pokynů jazykové školy.

 

Provoz školských poradenských zařízení

 • Individuální práce s klientem v ŠPZ je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Ve školní jídelně se stravují pouze děti a žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti. Ostatní děti, žáci a zaměstnanci mohou odebrat dotovanou stravu výdejním okýnkem v době stanovené vedoucí ŠJ.
 • Vyzvedávat obědy nemohou děti a žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstoupit nemocná osoba.
 • Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si každé dítě a každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Roušku odkládají žáci a zaměstnanci pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • Při stravování jsou zajištěny stanovené rozestupy mezi stoly 1,5m a maximálně 4 strávníci u stolu.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Školní stravování probíhá ve školní jídelně MŠ buď časově odděleně a nebo za využití prostoru učebny. Ve školní jídelně ZŠ se střídají skupiny v časových odstupech s přihlédnutím k rozvrhu hodin tak, aby bylo možné mezi skupinami žáků provádět dezinfekci a zpravidla takto:

Po: 

11:25  

  1. r.

12:00  

  2. a 3. r.

12:20  

  4. a 5. r.

   

Út: 

11:15  

  2. a 3. r.

12:00  

  1. r.

12:20  

  4. r.

13:15  

  5. r.

St – Čt: 

11:25  

  1. r.

12:00  

  2. r.

12:20  

  3. r.

12:35  

  4. a 5. r.

Pá: 

11:25  

  1. r.

12:00  

  2. a 3. r.

12:20  

  4. a 5. r.

   

 

          .... 3. ročník v Út po obědě pokračuje 5. vyučovací hodinou a končí ve 12:20.

          .... Časy se v různé dny mohou měnit dle aktuální situace.

 

Zveřejněno dne 14.6.2021.