Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky k provozu MŠ a ZŠ od 12.4.2021

12. 4. 2021

Od pondělí 12.4.2021 je dle nařízení vlády umožněna osobní přítomnost dětí a žáků, která je podmíněna jejich testováním 2x týdně a vztahuje se na:

 • Děti MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
 • všechny žáky naší ZŠ (1. - 5. ročník),
 • děti MŠ, jejichž zákonní zástupci jsou:
  • ​zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Zákonní zástupci, kteří pracují ve vybraných profesích, doloží 1. den nástupu dítěte do MŠ potvrzení zaměstnavatele, ve kterém bude výslovně uvedeno, do které výše uvedené profese patří. Potvrzení bude opatřeno oficiálním podpisem a razítkem.

 

Dítěti MŠ nebo žákovi ZŠ, kteří vykazují 1 nebo více níže uvedených příznaků, nebude umožněno prezenční vzdělávání ani účast na testování:

 • zvýšená teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma
 • ucpaný nos
 • bolest hlavy

V případě, že se u žáka projeví tyto příznaky v průběhu vzdělávání, musí opustit budovu školy podle stanovených pravidel.

 

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ MŠ A ZŠ

Dítě ani žák nebude k účasti na testování nucen, ani za neúčast sankcionován. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) - přineste podepsané s sebou.

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Povinné distanční vzdělávání se neposkytuje.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek.

 • V MŠ od 6:30 do 8:00 hodin. V této době a době cca 20 minut po testování konkrétního dítěte je přítomen zákonný zástupce, který vyčká na výsledek testu. Místem testování byla stanovena šatna MŠ. Testovány budou najednou nejvíce 2 děti za asistence 1 další osoby (rodič atp.). Dítě i s doprovodem po otestování opustí šatnu, přesune se do prostoru k rampě z boku MŠ, kde vyčká na informaci o výsledku testu. V případě negativního testu se vrací do šatny MŠ a účastní se prezenčního vzdělávání. Příchod po 8:00 hodině je (z organizačních důvodů) považován za neúčast na testování.
 • V ZŠ přicházejí žáci v ranních hodinách do budovy školy takto:
  • ​7:20 - 7:30 ... 2. a 3. ročník
  • 7:30 - 7:40 ... 1., 4. a 5. ročník
 • Testování probíhá následně takto:
  • 7:30 - ​JÍDELNA ... 2. a 3. ročník
  • 7:40 - JÍDELNA ... 1. ročník
  • 7:40 - III. TŘÍDA ... 4. ročník
  • 7:40 - HERNA ... 5. ročník
 • V případě pozitivního testu odchází žák domů sám (je třeba mít písemný souhlas zákonného zástupce s sebou) nebo vyčká na příchod zákonného zástupce. 

Testování se neprovádí u osob,

 • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19,
 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením lékaře, lékařskou správou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo 14 dní.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Informační videa - shlédněte s dětmi

Nejčastější dotazy k testování

Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Mimořádné opatření MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Mimořádné opatření MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN

Mimořádné opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN

Mimořádné opatření MZDR 15575/2020-47/MIN/KAN

  

TESTOVÁNÍ PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI NA SŠ

Uchazeči 5. ročníku o střední vzdělávání mají povinnost testování. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Děti MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek na zakrytí úst a nosu.

Žáci ZŠ jsou povinni nosit chirurgickou roušku

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni nosit respirátor

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání je organizováno v souladu s platnými školními vzdělávacími programy, režimem dne a školním řádem.

Vzdělávání probíhá podle rozvrhu hodin platného od 1.9.2020

 

Pohyb dětí a žáků před vstupem do školy, opuštění školy:

 • Před školou musí dětí, žáci (zákonní zástupci) dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a za dodržování rozestupů vstupují do budovy školy.

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Děti, žáci (zákonní zástupci) odcházejí ze školy samostatně, dodržují rozestupy a nezdržují se zbytečně v šatně ani ve školním areálu.

 

Vstup do budovy školy MŠ a ZŠ

 • Vstup do budovy mateřské školy je umožněn pouze dětem v doprovodu 1 zákonného zástupce (pověřené osoby) a žákům ZŠ samostatně bez doprovázející osoby.
 • Děti (zákonní zástupci) a žáci dopoledne používají domácí telefon s dálkovým otevíráním dveří a vstupují do MŠ v době od 6:30 do 8:00 hodin a do ZŠ takto:

  • 7:20 - 7:30 ... 2. a 3. ročník
  • 7:30 - 7:40 ... 1., 4. a 5. ročník
 • Ostatní osoby mohou do školy vstupovat pouze v nutných případech, po předchozí domluvě (hotovostní platby, konzultace apod.)

 

V budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách roušky po celou dobu, mohou je sundat pouze na nezbytně nutnou dobu při konzumaci potravin, při dodržení stanovených rozestupů.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky nebo uzavíratelnou krabičku.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány stanovené odstupy.
 • Při zachování homogenity třídy může být vzdělávací činnost realizována ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Během dne bude dle situace zařazován pobyt na čerstvém vzduchu.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání v ZŠ.

  • Zákonný zástupce zajistí, že dítě či žák nebude do školy vnášet předměty, které nesouvisí se vzděláváním.

  • Při sejmutí roušky (svačina) si každý žák ukládá roušku do sáčku nebo uzavíratelné krabičky.

 

Školní družina

 • Ranní ŠD není poskytována do odvolání.
 • Odpolední družina bude v rámci homogenních skupin řešena takto:
  • 1. ročník: od konce vyučování do 13:30 v I. třídě (K. Hospodářská)

  • 2. a 3. ročník: od konce vyučování do 16:00 v ŠD (D. Nepivodová)

   • Vzhledem k aktuální situaci zvažte nutnost a délku pobytu v ŠD

 

Přípravný kurz na zkoušky Cambridge English

 • Výuka žáků jazykové školy s právem státní zkoušky probíhá do odvolání distančně přes aplikaci Zoom. S případnými dotazy se obracejte na jazykovou školu.

 

Provoz školských poradenských zařízení

 • Individuální práce s klientem v ŠPZ je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Ve školní jídelně se stravují pouze děti a žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti. Ostatní děti, žáci a zaměstnanci mohou odebrat dotovanou stravu výdejním okýnkem v době stanovené vedoucí ŠJ.
 • Vyzvedávat obědy nemohou děti a žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstoupit nemocná osoba.
 • Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si každé dítě a každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Roušku odkládají žáci a zaměstnanci pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • Při stravování jsou zajištěny stanovené rozestupy mezi stoly.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Školní stravování probíhá ve školní jídelně MŠ buď časově odděleně a nebo za využití prostoru učebny. Ve školní jídelně ZŠ se střídají skupiny v časových odstupech s přihlédnutím k rozvrhu hodin tak, aby bylo možné mezi skupinami žáků provádět dezinfekci a zpravidla takto:
Po:  11:25     1. r. 12:00     2. a 3. r. 12:20     4. a 5. r.    
Út:  11:15     2. a 3. r. 12:00     1. r. 12:20     4. r. 13:15     5. r.
St – Čt:  11:25     1. r. 12:00     2. r. 12:20     3. r. 12:35     4. a 5. r.
Pá:  11:25     1. r. 12:00     2. a 3. r. 12:20     4. a 5. r.    

 

                    .... 3. ročník v Út po obědě pokračuje 5. vyučovací hodinou a končí ve 12:20.

                    .... Časy se v různé dny mohou měnit dle aktuální situace.

 

 

Zveřejněné informace budeme upřesňovat s ohledem na vývoj situace.

 

Zveřejněno dne 8.4.2021.

Aktualizováno 9.4.2021

Aktualizováno 13.4.2021 

Aktualizováno 28.4.2021 (změny oproti předchozí verzi jsou označeny červeně).