Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky k organizaci docházky žáků a ochraně zdraví od 25.5.2020 do konce školního roku 2019 / 2020

25. 5. 2020

Od pondělí 25. května do 30.6.2020 mají žáci naší ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole.

Docházka do školy je dobrovolná.

Žáci, kteří zůstanou doma budou pokračovat v distančním vzdělávání.

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku dítěte do 18.5.2020.

Pro žáky bude zajištěno stravování ve školní jídelně.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka / členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu žáka / členů společné domácnosti).

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. Pro lepší organizaci skupin přicházejí žáci takto:

  • 7:20 – 7:30 ... 1. ročník

  • 7:30 – 7:40 ... 2. a 3. ročník

  • 7:40 – 7:45 ... 4. a 5 ročník

 • Žáci odcházejí ze školy ve skupinách nebo samostatně a nezdržují se ve školním areálu.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Žáci dopoledne nepoužívají domácí telefon, ale vyčkají na pokyn pracovníka školy.

 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky.

 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou třídy střídat.

 • Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku.

 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • Složení skupin žáků se stanoví předem do 25.5.2020 a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru)

 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – nejméně 1,5 metru.

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 • Zákonný zástupce zajistí, že žák nebude do ZŠ vnášet osobní hračky.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 • O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Školní stravování probíhá ve školní jídelně, kde se střídají skupiny v časových odstupech.

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.

 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Rizikové faktory

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili, zda žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy a které obsahuje:

  • Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

  • Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 • Dokumenty je možné stáhnout a vytisknou z našeho webu nebo vyzvednout u sekretářky školy po předchozí telefonické domluvě.

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020. Zájem o docházku vyjádří písemně, nebo e-mailem na adresu: reditel@zstrebonin.cz

 • Spolu se zájmem o docházku dítěte do školy vyjádří také zájem o stravování, zájem o odpolední zájmové aktivity a uvede informaci, zda bude chodit ze školy samo a v kolik hodin.

Organizace vzdělávacích aktivit bude upřesněna po závazném přihlášení žáků a v prvním týdnu po nástupu žáků do školy podle jejich počtu a složení skupin.

Neúčast žáka je omlouvána běžným způsobem v žákovské knížce.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil.

 • Kritéria se vztahují na každou vzdělávací skupinu zvlášť a byla stanovena takto:

  • Žák s přiznaným podpůrným opatřením – mladší má přednost

  • Věk žáka – mladší má přednost

Vzdělávací skupiny jsou stanoveny takto:

  I. třída (1. ročník)

 II. třída (2. a 3. ročník)

III. třída (4. a 5. ročník)

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu).

 • Úplata za školské služby bude splatná za měsíc březen, duben a květen až od 1. června 2020, kdy dojde zároveň k vyúčtování měsíců, během kterých byl provoz přerušen. Vedoucí školní jídelny zašle zákonným zástupcům podklady k platbě prostřednictvím Školy na dlani.

 • Úplatu je možné platit v hotovosti v kanceláři školní jídelny, a to v době od 6:30 do 7:15 nebo bezhotovostně na účet školy. VS = RČ dítěte.

Skupiny žáků

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.

 • Vždy musí být splněna podmínka - jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi nejméně 1,5m.

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.

  • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

  • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

 • Ranní družina není poskytována.

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 • Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 • Hodnocení probíhá formativně a sumativně jako doplňkový podklad pro závěrečné hodnocení na vysvědčení.

 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.

 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit je stanoven takto takto:

  • 7:45 - 13:15 - 1., 4. a 5 ročník

  • 7:45 - 16:00 - 2. a 3. ročník

  • žáci mohou odcházet po obědě a pokud se nestravují ve škole, tak před obědem

 • ​Obědy

  • 11:00 - 11:20 - 1. ročník​

  • 11:35 - 11:50 - 2. a 3. ročník

  • 12:00 - 12:15 - 4. a 5. ročník

Zveřejněné informace budeme aktualizovat s ohledem na případné změny souvisejících předpisů a doporučení.

Zveřejněno dne 13.5.2020