Jdi na obsah Jdi na menu


Zápis do MŠ 2.-16.5.2021

Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se v souladu s §34 odst. 2, školského zákona koná od 2. do 16. května 2020 bez osobní účasti dětí i rodičů a bude složen ze dvou kroků:

Zákonným zástupcům bude oznámeno přidělené registrační číslo zapisovaného dítěte na uvedený kontakt po podání elektronické přihlášky, před vydáním rozhodnutí.

Evidenční list vyplní a odevzdají zákonní zástupci v mateřské škole až po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání je podle §34 odst. 1, školského zákona povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, stanoveným v §34a odst. 5, je podle §34a odst. 6, školského zákona povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Dokumentace potřebná k zápisu:

 • písemnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - si můžete vytisknout nebo o zaslání požádat telefonicky či e-mailem

 • Další dokumentaci pro kontrolu údajů budeme řešit dle aktuální situace v rámci správního řízení:
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tento doklad nebude vyžadován u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

  • u pěstounů a osob dle § 955 občanského zákoníku, doložení souhlasu s žádostí o přijetí alespoň jednoho ze zákonných zástupců

  • u poručníků, doložení poručnictví, případně rozhodnutí soudu

  • rozhodnutí soudu pro případ uvedený v § 877 občanského zákoníku

  • doporučení ŠPZ u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 9, školského zákona

  • cizinci prokáží místo pobytu jedním z těchto způsobů:

   • biometrickou kartičkou dítěte, ve které je uvedena adresa pobytu dítěte v ČR

   • pasem s vízem, ve kterém je otisk razítka cizinecké policie s adresou pobytu dítěte v ČR

   • dokladem potvrzení o pobytu, které vydá na žádost cizince Odbor azylové a migrační politiky v Českých Budějovicích

 

Rozhodnutí

Rozhodování o přijetí či nepřijetí se řídí správním řádem. O přijetí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, zpravidla nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení.

 • V případě rozhodnutí o přijetí dítěte bude tato skutečnost oznámena dle §183 odst. 2, Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, na nástěnce ZŠ a na internetových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 • Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro školní rok 2021/2022

O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodováno na základě vyplněných údajů v písemné žádosti o přijetí a podle stanovených kritérií. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů ve stanovených kritériích. Přednostně budou přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle §34 odst. 1, školského zákona. V případě nepřijetí dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové školy s právem přednostního přijetí se postupuje podle § 179 odst. 2, písm. b) školského zákona.

Pořadí přijímaných dětí bude stanoveno podle těchto kritérií:

KRITÉRIA

Bodové ohodnocení

1.

Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy obce Dolní Třebonín podle § 179 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění:

2

 

a)

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle §34 odst. 1, školského zákona

4

b)

děti, pro které platí přednostní přijetí podle § 34 odst. 3, školského zákona

3

c)

děti, které v průběhu školního roku dovrší 3 let věku

1

d)

děti, které mají v předškolním zařízení sourozence

1

2.

Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy:

1

 

a)

děti, které mají v předškolním zařízení sourozence

1

 

Poznámky:

 • U žádostí podaných ve stanoveném termínu pro zápis se k časovému pořadí podání žádostí o přijetí při rozhodování nepřihlíží. O žádostech podaných mimo stanovený termín se bude rozhodovat podle §34 odstavce 7, Školského zákona.

 • V jednotlivých kritériích se děti se stejným bodovým ohodnocením řadí podle data narození od nejstarších. V případě, že bude mít shodný počet bodů více dětí, než je možné přijmout, rozhodne o jejich přijetí datum narození (starší mají přednost). Nepřijatým dětem bude přiděleno pořadové číslo. V případě uvolnění kapacity předškolního zařízení budou rodiče vyrozuměni o možnosti přijetí v daném pořadí.

 • V kritériu č. 1 c) budou děti přijímány tak, aby se v předškolním zařízení nacházely současně nejvíce 2 děti mladší 3 let. Těmto dětem bude stanoven den nástupu zpravidla tak, aby svou docházku zahájily nejdříve po dovršení 2 let a 9 měsíců a musí být schopny se účastnit předškolního vzdělávání podle ŠVP PV a zároveň musí ovládat základní sebeobsluhu. Termín nástupu stanoví ředitel školy v rozhodnutí.

 • Kritéria č. 1 d) a 2 a) se vztahují na sourozence vlastní (plnorodé a polorodé) i nevlastní.

 • Kritéria č. 1 d) a 2a) se zohledňují pouze v případě, že sourozenec není pro příští školní rok přijat k základnímu vzdělávání

 

V Dolním Třeboníně            dne: 5. 2. 2021                              Mgr. Jan Švec, ředitel školy