Jdi na obsah Jdi na menu


Zápis do 1. ročníku ZŠ 24. a 26.4.2018

24. 4. 2018

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

Zápis dětí navštěvujících naše předškolní zařízení se koná v úterý 24. dubna 2018 od 13:30 hodin. Zákonným zástupcům bude předána pozvánka na konkrétní hodinu.

Zápis ostatních dětí se koná ve čtvrtek 26.4.2018 od 13:00 hodin, zde je vhodná domluva předem: 739 485 484, reditel@zstrebonin.cz

Místo konání zápisu: I. třída Základní školy Dolní Třebonín, čp. 81

K zápisu budete potřebovat:

 • písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce

 • rodný list zapisovaného dítěte

 • u pěstounů a osob dle § 955 občanského zákoníku, doložení souhlasu s žádostí o přijetí alespoň jednoho ze zákonných zástupců

 • u poručníků doložení poručnictví, případně rozhodnutí soudu

 • rozhodnutí soudu pro případ uvedený v § 877 občanského zákoníku

Pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky budete potřebovat v den zápisu:

Formální a neformální část zápisu

Zápis bude, v souladu s §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, rozdělen na formální a neformální část. K zápisu se dostaví zákonný zástupce zapisovaného dítěte. Zapisované dítě se zápisu účastnit nemusí, ale i přesto jeho přítomnost doporučujeme.

Při formální části proběhne podání písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ nebo podání žádosti o odklad povinné školní docházky. V části neformální, se souhlasem zákonného zástupce, pak rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřený na motivaci dítěte a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Rozhodnutí

Rozhodování o přijetí, nepřijetí či povolení odkladu se řídí správním řádem. O přijetí do 1. ročníku naší základní školy bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení.

 • V případě rozhodnutí o přijetí dítěte bude tato skutečnost oznámena dle §183 odst. 2) Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, na nástěnce ZŠ a na internetových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, stejně jako rozhodnutí o odkladu školní docházky doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

​ 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ platná pro školní rok 2018/2019

Podle § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji s ohledem na zajištění vhodných podmínek provozu a výchovně vzdělávací práce naší malotřídní školy počet žáků přijímaných do prvního ročníku na 11.

O přijímání žáků do základní školy bude rozhodováno na základě vyplněných údajů v písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku základní školy a podle stanovených kritérií pro přijetí s ohledem na aktuální kapacitu jednotlivých tříd a nepřekročitelné počty žáků stanovené školským rejstříkem a v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona. V případě nepřijetí dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové školy se postupuje podle § 178 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tvorbě kritérií bylo přihlédnuto k Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce čj.: MSMT-27988/2016 a k Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce Sp. zn. 14/2017/DIS/VB.

Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno podle těchto kritérií:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy obce Dolní Třebonín dle § 178 odst. 2 písm a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. (Dolní Svince, Prostřední Svince, Horní Svince, Záluží, Štěkře, Čertyně, Horní Třebonín, Dolní Třebonín).

 1. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí této základní školy.

 1. Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

Poznámky:

 • K časovému pořadí u zápisu se při rozhodování nepřihlíží.

 • V případě, že v jednom z kritérií bude překročen stanovený počet přijímaných žáků, rozhodne o přijetí los. Losovat se bude ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losována budou registrační čísla přidělená žadatelům při zápisu.

 • Žáci, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni se znovu dostavit k zápisu, podat žádost o přijetí do 1. ročníku a platí pro ně stejná kritéria, jako pro ostatní žadatele. Pouze v případě, že bude překročen stanovený počet přijímaných žáků v kritériu č. 1, budou tyto odkladové děti přijaty přednostně a nebude u nich provedeno losování.

 • Kritérium č. 2 se vztahuje na sourozence vlastní (plnorodé a polorodé) i nevlastní.

V Dolním Třeboníně                           dne: 16. 2. 2018                                          Mgr. Jan Švec, ředitel školy