Jdi na obsah Jdi na menu


Zápis do 1. ročníku ZŠ 13.4.2023

13. 4. 2023

zapis-do-1.-rocniku-zs-2023-2024---plakat.jpg

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

Zápis dětí navštěvujících naši MŠ proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 11:30 hodin. Zákonným zástupcům bude předána pozvánka na konkrétní hodinu.

Zápis ostatních dětí se uskuteční tentýž den v časech, které je třeba domluvit telefonicky předem.

Místo konání zápisu: I. třída Základní školy Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 81, 382 01

 

Před zápisem v době od 20.3. do 11.4.2023 je potřeba realizovat:

 

​K zápisu dne 13.4.2023 budete potřebovat:

 Pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

 

Formální a neformální část zápisu

Zápis bude v souladu s §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění , rozdělen na formální a neformální část. K zápisu se dostaví zákonný zástupce zapisovaného dítěte. Zapisované dítě se zápisu účastnit nemusí, ale i přes to jeho přítomnost doporučujeme (zejména u dítěte, které nebude žádat o odklad).

Při formální části proběhne podání písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ nebo podání žádosti o odklad povinné školní docházky. V části neformální, se souhlasem zákonného zástupce, pak rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřený na motivaci dítěte a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

Rozhodnutí

Rozhodování o přijetí, nepřijetí či povolení odkladu se řídí správním řádem. O přijetí do 1. ročníku naší základní školy bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení, pokud nedojde k přerušení tohoto řízení.

  • V případě rozhodnutí o přijetí dítěte bude tato skutečnost oznámena dle §183 odst. 2) Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, na nástěnce ZŠ a na internetových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

  • Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte, stejně jako rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

​ 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ platná pro školní rok 2023/2024

Podle § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji s ohledem na zajištění vhodných podmínek provozu a výchovně vzdělávací práce naší malotřídní školy počet žáků přijímaných do prvního ročníku na 20.

O přijímání žáků do základní školy bude rozhodováno na základě vyplněných údajů v písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku základní školy a podle stanovených kritérií pro přijetí s ohledem na aktuální kapacitu jednotlivých tříd a nepřekročitelné počty žáků stanovené školským rejstříkem a v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona. V případě nepřijetí dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové školy se postupuje podle § 178 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tvorbě kritérií bylo přihlédnuto k Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce čj.: MSMT-27988/2016 a k Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce Sp. zn. 14/2017/DIS/VB.

Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno podle těchto kritérií:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy obce Dolní Třebonín dle § 178 odst. 2 písm a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. (Dolní Svince, Prostřední Svince, Horní Svince, Záluží, Štěkře, Čertyně, Horní Třebonín, Dolní Třebonín).

  1. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí této základní školy.

  1. Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

Poznámky:

  • K časovému pořadí u zápisu se při rozhodování nepřihlíží.

  • V případě, že v jednom z kritérií bude překročen stanovený počet přijímaných žáků, rozhodne o přijetí los. Losovat se bude ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losována budou registrační čísla přidělená žadatelům při zápisu.

  • Žáci, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni se znovu dostavit k zápisu, podat žádost o přijetí do 1. ročníku a platí pro ně stejná kritéria, jako pro ostatní žadatele. Pouze v případě, že bude překročen stanovený počet přijímaných žáků v kritériu č. 1, budou tyto odkladové děti přijaty přednostně a nebude u nich provedeno losování.

  • Kritérium č. 2 se vztahuje na sourozence vlastní (plnorodé a polorodé) i nevlastní.

V Dolním Třeboníně                            dne: 14. 3. 2023                                          Mgr. Jan Švec, ředitel školy