Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky k provozu MŠ a ZŠ od 17.5.2021

17. 5. 2021

Od pondělí 17.5.2021 je podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost dětí a žáků a vztahuje se na:

 • všechny děti naší MŠ v běžném režimu bez povinnosti testování. 
 • všechny žáky naší ZŠ (1. - 5. ročník), osobní přítomnost je podmíněna jejich testováním 1x týdně, testování bude probíhat i nadále neinvazivními antigenními testy.

Dítěti MŠ nebo žákovi ZŠ, kteří vykazují 1 nebo více níže uvedených příznaků, nebude umožněno prezenční vzdělávání ani účast na testování:

 • zvýšená teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma
 • ucpaný nos
 • bolest hlavy

V případě, že se u žáka projeví tyto příznaky v průběhu vzdělávání, musí opustit budovu školy podle stanovených pravidel.

 

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ ZŠ

Žák nebude k účasti na testování nucen, ani za neúčast sankcionován. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) - přineste podepsané s sebou.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Povinné distanční vzdělávání se neposkytuje.

Testování bude probíhat vždy v pondělí nebo první den osobní přítomnosti žáka v daném týdnu.

 • V ZŠ přicházejí všichni žáci v ranních hodinách do budovy školy v těchto časech:
  • ​7:20 - 7:30 ... po převléknutí v šatně bez prodlení odchází do svých tříd.
 • Žáci přijatí do ŠD mohou přicházet již od 6:30, zvoní na ŠD a první den v týdnu své přítomnosti provádí antigenní testování dle pokynů přítomného zaměstnance.
 • Testování probíhá stále ve stejných časech a prostorech takto:
  • 7:30 - ​JÍDELNA ... 2. a 3. ročník
  • 7:40 - JÍDELNA ... 1. ročník
  • 7:40 - III. TŘÍDA ... 4. ročník
  • 7:40 - HERNA ... 5. ročník
 • V případě pozitivního testu odchází žák domů sám (je třeba mít písemný souhlas zákonného zástupce s sebou) nebo vyčká na příchod zákonného zástupce. 

Testování se neprovádí u osob,

 • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19,
 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením lékaře, lékařskou správou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo 14 dní.

Informační videa - shlédněte s dětmi

  

TESTOVÁNÍ PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI NA SŠ

Uchazeči 5. ročníku o střední vzdělávání mají povinnost testování. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Děti MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek na zakrytí úst a nosu. Děti MŠ při pohybu mimo areál MŠ dodržují odstup od jiných osob.

Žáci ZŠ jsou povinni nosit chirurgickou roušku v budově školy a mimo školu v situacích, kdy nemohou zajistit odstup od ostatních 2 metry.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni nosit respirátor nebo ochranný štít.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání je organizováno v souladu s platnými školními vzdělávacími programy, režimem dne a školním řádem.

Vzdělávání probíhá podle rozvrhu hodin platného od 3.5.2021 

 

Pohyb dětí a žáků před vstupem do školy, opuštění školy:

 • Před školou musí dětí, žáci (zákonní zástupci) dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud nedodržují odstup od ostatních 2 metry.

 • Děti, žáci (zákonní zástupci) odcházejí ze školy samostatně, dodržují rozestupy a nezdržují se zbytečně v šatně ani ve školním areálu.

 

Vstup do budovy školy MŠ a ZŠ

 • Vstup do budovy mateřské školy je umožněn pouze dětem v doprovodu 1 zákonného zástupce (pověřené osoby) a žákům ZŠ samostatně bez doprovázející osoby s předepsanou ochranou úst a nosu.
 • Děti (zákonní zástupci) a žáci dopoledne používají domácí telefon s dálkovým otevíráním dveří a vstupují do MŠ v době od 6:30 do 8:00 hodin a do ZŠ takto:

  • 7:20 - 7:30 ... žáci všech ročníků
 • Ostatní osoby mohou do školy vstupovat pouze v nutných případech, po předchozí domluvě (hotovostní platby, konzultace apod.)

 

V budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách roušky po celou dobu, mohou je sundat pouze na nezbytně nutnou dobu při konzumaci potravin, při dodržení stanovených rozestupů.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky nebo uzavíratelnou krabičku.
 • Vzdělávací činnost může být realizována ve venkovních prostorách i mimo areál školy a při dodržení odstupu od ostatních 2 metry není povinnost nosit ochranu úst a nosu.

 

Ve třídě a mimo třídu

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Je zakázán zpěv

  • Jsou zakázány sportovní činnosti ve vnitřních prostorách ZŠ

  • Jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech (venku) v rámci provozu školy. Žáci si přinesou oblečení a obuv na tělesnou výchovu a pobyt venku. Sportovní úbor uloží v šatnách u tělocvičny.

  • Zákonný zástupce zajistí, že dítě či žák nebude do školy vnášet předměty, které nesouvisí se vzděláváním.

  • Při sejmutí roušky (svačina) si každý žák ukládá roušku do sáčku nebo uzavíratelné krabičky.

 

Školní družina

 • Ranní ŠD je poskytována v rozsahu 6:30 - 7:20. Účastník ranní ŠD provádí první den své přítomnosti v daném týdnu antigenní test.
 • Odpolední družina je organizována v plném rozsahu pro všechny přijaté účastníky.

Přípravný kurz na zkoušky Cambridge English

 • Výuka žáků jazykové školy s právem státní zkoušky probíhá do odvolání distančně přes aplikaci Zoom. S případnými dotazy se obracejte na jazykovou školu. Zde se nic nemění.

 

Provoz školských poradenských zařízení

 • Individuální práce s klientem v ŠPZ je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Ve školní jídelně se stravují pouze děti a žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti. Ostatní děti, žáci a zaměstnanci mohou odebrat dotovanou stravu výdejním okýnkem v době stanovené vedoucí ŠJ.
 • Vyzvedávat obědy nemohou děti a žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstoupit nemocná osoba.
 • Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si každé dítě a každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Roušku odkládají žáci a zaměstnanci pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • Při stravování jsou zajištěny stanovené rozestupy mezi stoly.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Školní stravování probíhá ve školní jídelně MŠ buď časově odděleně a nebo za využití prostoru učebny. Ve školní jídelně ZŠ se střídají skupiny v časových odstupech s přihlédnutím k rozvrhu hodin tak, aby bylo možné mezi skupinami žáků provádět dezinfekci a zpravidla takto:
Po:  11:25     1. r. 12:00     2. a 3. r. 12:20     4. a 5. r.    
Út:  11:15     2. a 3. r. 12:00     1. r. 12:20     4. r. 13:15     5. r.
St – Čt:  11:25     1. r. 12:00     2. r. 12:20     3. r. 12:35     4. a 5. r.
Pá:  11:25     1. r. 12:00     2. a 3. r. 12:20     4. a 5. r.    
 • avizovaná úprava rozvrhu a časů stravování zatím není z prostorových důvodů jídelny ZŠ realizovatelná, stále musíme dodržovat rozestupy mezi stoly.

                    .... 3. ročník v Út po obědě pokračuje 5. vyučovací hodinou a končí ve 12:20.

                    .... Časy se v různé dny mohou měnit dle aktuální situace.

 

 

Zveřejněné informace budeme upřesňovat s ohledem na vývoj situace.

 

Zveřejněno dne 14.5.2021.