Jdi na obsah Jdi na menu


Informace k provozu MŠ v období od 25.5.2020 do konce školního roku

25. 5. 2020

Od pondělí 25. května do konce školního roku mají děti naší MŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit v mateřské škole denně od 6:30 do 16:30 hodin. 

Docházka do mateřské školy je dobrovolná i pro děti, pro které je jinak předškolní vzdělávání povinné.

Pro děti bude zajištěno stravování v běžném rozsahu.

 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

 • Dítě je přiváděno pokud možno pouze jednou dospělou osobou ne starší 65 let.

 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Do šatny MŠ budou vcházet děti s doprovodem podle pokynů pracovníků mateřské školy podle aktuální situace mohou být přebírány děti bez vstupu doprovodu do šatny. Zákonní zástupci respektují požadavky zaměstnanců MŠ.

V prostorách mateřské školy

 • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 • Zákonný zástupce zajistí, že dítě nebude do MŠ vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí v MŠ budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat, otřít a nehrozí jejich poškození.

 • Při vyzvednutí dítěte nezůstanou v šatně žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (taška, batoh a pod).

 • Zákonný zástupce si po předání dítěte vezme roušku, se kterou přišlo dítě do MŠ, aby ji měl u sebe pro případ, že bude dítě vyzvedávat odpoledne ze školní zahrady.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit. Případnou alergii dítěte je nutné doložit vyjádřením alergologa.

 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

 • O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení MŠ jsou pedagogové MŠ oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

Pravidla pro zajištění školního stravování

 • Stravování probíhá v běžném rozsahu.

 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Rizikové faktory

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili, zda dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o jeho účasti v předškolním vzdělávání s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do mateřské školy a které obsahuje:

  • Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

  • Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 • Dokument je možné stáhnout z našeho webu nebo vyzvednout u sekretářky školy po předchozí telefonické domluvě.

 • Pro učitele MŠ je stanovena výjimka z nošení roušek při práci.

Organizace předškolního vzdělávání

 • Začátek a konec předškolního vzdělávání byl stanoven od 6:30 do 16:30 hodin.

 • Přítomné děti budou organizovány do skupin podle aktuálního počtu a situace.

 • Úplata za školské služby bude splatná za měsíc březen, duben a květen až od 1. června 2020, kdy dojde zároveň k vyúčtování měsíců, během kterých byl provoz přerušen. Vedoucí školní jídelny zašle zákonným zástupcům podklady k platbě prostřednictvím Školy na dlani.

 • Úplatu je možné platit v hotovosti v kanceláři školní jídelny, a to v době od 6:30 do 7:15 nebo bezhotovostně na účet školy. VS = RČ dítěte.

Informace budeme aktualizovat s ohledem na případné změny souvisejících předpisů a doporučení.

Zveřejněno dne 20.5.2020